ഏകതാനമായ ESD വിനൈൽ നില

  • Homogeneous ESD Vinyl Floor

    ഏകതാനമായ ESD വിനൈൽ നില

    ESD ഏകതാനമായ വിനൈൽ ഫ്ലോറിന് സ്ഥിരമായ ആന്റി-സ്റ്റാറ്റിക് പ്രവർത്തനം ഉണ്ട്, കാരണം ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് കണങ്ങളുടെ ഇന്റർഫേസിൽ രൂപംകൊള്ളുന്ന ചാലക സ്റ്റാറ്റിക് നെറ്റ്‌വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഒപ്പം പൊതുവായ ഏകതാനമായ വിനൈൽ ഫ്ലോർ പ്രകടനങ്ങളായ വാട്ടർപ്രൂഫ്, ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ്, വസ്ത്രം പ്രതിരോധം, ശബ്ദ ആഗിരണം, രാസ പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയവ.

  • Anti-static conductive vinyl sheet

    ആന്റി സ്റ്റാറ്റിക് ചാലക വിനൈൽ ഷീറ്റ്

    ESD ഏകതാനമായ വിനൈൽ ഫ്ലോറിന് സ്ഥിരമായ ആന്റി-സ്റ്റാറ്റിക് പ്രവർത്തനം ഉണ്ട്, കാരണം ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് കണങ്ങളുടെ ഇന്റർഫേസിൽ രൂപംകൊള്ളുന്ന ചാലക സ്റ്റാറ്റിക് നെറ്റ്‌വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഒപ്പം പൊതുവായ ഏകതാനമായ വിനൈൽ ഫ്ലോർ പ്രകടനങ്ങളായ വാട്ടർപ്രൂഫ്, ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ്, വസ്ത്രം പ്രതിരോധം, ശബ്ദ ആഗിരണം, രാസ പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയവ.